תחום התמחותי

  • תכנון מבנים והוצאת רשיון בניה.
  • תכנון תוכניות תב"ע (תוכנית בינוי ערים)
  • עיצוב פנים
  • פיקוח על בניה
  • בחינת תוכנית עסקית ליזמים בתחום הנדל"ן
  • בדיקת נכסי נדל"ן ועריכת דו"חות על מצב מבנים לפני רכישת נכס או לצורך תביעה.

 

 

תכנון מבנים והוצאת רשיון בניה

כאדריכל מורשה מטעם רשם האדריכלים והמהנדסים, בסמכותי לערוך הרשאות תכנון בלתי מוגבלות בתחום האדריכלות – מבנים פשוטים ומורכבים, ללא הגבלת גובה; תוכניות בניין עיר, סמכות חתימה על מבנים שהם בנייני ציבור, משרדים, בתי עסק ועוד.

הליך העבודה להוצאת היתר בניה (רשיון בניה):

 

סקר, ייעוץ והכנת פרוגרמה אדריכלית

הכנת סקיצות בקנ"מ 1:100, הכוללות חלוקה עקרונית של החללים, סימון הפתחים, תוכנית עקרונית למיקום אביזרי ריהוט במבנה, תוכנית עקרונית לפיתוח שטח.

הדמייה ממוחשבת בקנ"מ אדריכלי

עריכת תוכנית אדריכלית לרישוי (קנ"מ 1:100) והגשתה לועדה לתכנון ובניה, תוך תיאום עם היועצים השונים, עד קבלת היתר בניה.

הכנת תוכניות אדריכליות מפורטות (קנ"מ 1:50) הכוללת בין השאר, רשימת פתחים ותוכנית עקרונית למיקום נק' חשמל, תקשורת ותאורה.

 אחראי ביקורת בפני הרשויות לצורך פיקוח עליון אדריכלי.

הפיקוח העליון כולל:

ביקורת בשלבי הבניה העיקריים: יסודות, רצפות, גמר

הנחיות למפקח הבניה / מנהל העבודה

טיפול בתעודת גמר / טופס 4.

 

 

תכנון תוכנית תב"ע (תוכנית בניין ערים)

תוכנית בניין עיר, או בראשי תיבות, תב"ע, היא מסמך תכנוני חוקי, המגדיר את יעודי הקרקע, זכויות הבניה והשימושים המותרים שבתחומה.

תב"ע יכולה לחול בתחום תוכנית המתאר המקומית- שינוי לתוכנית מתאר, או לחול באזור שמחוץ לתוכנית המתאר.

תוכנית המתאר מפרטת את יעוד הקרקע, התווית דרכים ותשתיות אחרות בקניין, זכויות הבניה, קו הבניין, גובה הבניין, מספר יחידות הדיור, איחוד וחלוקה של מגרש, הוראות בניה הנוגעות לתכנון המבנה ועוד.

התוכנית מורכבת משני מסמכים עיקריים: תשריט ותקנון; וכן ניתן לצרף אליה מסמכים נוספים הנקראים נספחים.

התסריט: הביטוי הגרפי, החד מימדי של התב"ע, בו מוצגים יעודי הקרקע, קוי הבניין, גבולות התוכנית וסימונים נוספים החיוניים להבנת מטרת התוכנית ויעודה.

התקנון, הוראות התוכנית: התיאור המילולי של התוכנית, המפרט את מטרות התוכנית והוראותיה.

הרשות המוסמכות לאשר את התוכניות הן הועדה הארצית, המחוזית או המקומית, ברשות מנהל התכנון, משרד הפנים; הכל לפי הסמכות המוקנית להן על פי חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965.

שלבים בהכנת התב"ע ותפקיד האדריכל בהכנת התוכנית:

 

קבלת מידע תכנוני על התוכנית התקפה במקום

בדיקת התכנות מול האדריכל האזורי במחלקת התכנון של העיריה.

קבלת תדריך ועריכת בירורים מוקדמים: ביקור באתר, ריכוז נתונים קיימים, ניתוח תוכניות קיימות.

הכנת מסמכי התוכנית, וכל המסמכים הנלוים הדרושים לפתיחת תיק תב"ע בועדה המקומית או המחוזית.

הגשת התוכנית לועדה המקומית או לועדה המחוזית.

תיקון התוכנית בהתאם לסיכום עם הועדה, עד לקבלת התוקף של התוכנית.

 

 

עיצוב פנים:

תחום התמחות באדריכלות, העוסק בתכנון ושינוי חללים פנימיים בבניין.

התכנון כולל תכנון החללים הפנימיים לפרטי פרטים.

המתכנן נדרש להתמצא בתחומים רבים הקשורים לעיצוב, לרבות: חומרים, נגרות, תאורה, חשמל, ריהוט, צבע, טקסטיל, מיזוג אויר, אינסטלציה, תוכניות עבודה ועוד.

לעיתים קרובות, ילוה את התכנון מהנדס קונסטרוקציה, כדי למנוע פגיעה בקונסטרוקציה של המבנה.

 

 

פיקוח על בניה:

בניית בית מגורים הינו פרוייקט מורכב, יקר וממושך, הדורש השקעת משאבים רבים. מפקח הבניה, מייצג את המזמין, ואחראי מטעמ לתהליך ניהול הפרוייקט, משלב היתר הבניה ועד גמר הבניה.

 

מתפקידיו של מפקח הבניה:

הכנת חומר למכרז בין קבלנים.

עריכת לוח זמנים לביצוע העבודה.

קביעת מסגרת תקציבית מאושרת על ידי הלקוח.

הכנת כתבי כמויות וחוזים בהתאם לתוכנית האדריכלית, בתחומים השונים: שלד, אלומיניום, נגרות, עבודות פנים, אינסטלציה חשמל ועוד.

ניתוח מחירים ויעוץ בבחירת הקבלן.

פיקוח הנדסי ומקצועי קבוע על ביצוע העבודה, על טיב הבניה וטיב החומרים.

בירור תביעות הקבלנים, משא ומתן על החריגים, ואישור חשבונות שוטפים.

בדיקת הפרוייקט בסיום העבודה, ועזרה וטיפול בקבלת טופס 4.

 

 

בחינת תוכנית עסקית ליזמים בתחום הנדל"ן:

בחינת כדאיות כלכלית של פרוייקט בנדל"ן

בחינת כדאיות בהשבחת נכסים

איתור נכסים בעלי פוטנציאל עודף.

תמחור עלויות תכנון, שינוי תב"ע, בניה, שיפוץ, עלות חומרי גלם.

 

 

בדיקת נכסי נדל"ן ועריכת דו"חות על מצב מבנים לפני רכישת נכס או לצורך תביעה:

איתור ליקויי בניה וכתיבת דו"ח מפורט, לצורך שימוש בבית המשפט או כתביעה לחברת הביטוח.

בדיקת והתאמת המבנה להיתר הבניה המקורי, איתור חריגות בניה, בדיקת אפשרויות השבחת הנכס והגדלת זכויות הבניה.

עובדיה שמואל אדריכל